Το Δ.Σ. του Διαπολιτιστικού Συλλόγου ¨Μακεδονία¨ Αυστρίας εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά!!!

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε
ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις,
τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι,
ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα
καί τό Πνεῦμα, ἐν εἴδει περιστερᾶς,
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές.
Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός
και τόν κόσμον φωτίσας, δόξα σοι.